Aktualności  »  Z życia NRZHiU

WIELE NOWYCH WYZWAŃ PRZED PANEM PREZESEM TADEUSZEM ZAGÓRSKIM

W dniu 03 lutego 2018 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku w głosowaniu tajnym Delegaci jednogłośnie obdarzyli zaufaniem Pana Tadeusza Zagórskiego powierzając Mu funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

Ten wybór to wyraz Jego szczególnego zaangażowania w sprawy kupiectwa, okazywanej na co dzień życzliwości i kultury współdziałania, pielęgnowania braterskiej współpracy, otwartości na wymianę doświadczeń i poglądów na zasadzie partnerstwa w atmosferze przyjaźni.

W wyniku tajnych głosowań dokonano także wyboru pozostałych władz statutowych.

Wiceprezesami Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku zostali wybrani Pan Ghassib Kronfly i Pan Dariusz Tryzna.

Komisję Rewizyjną stanowią Pan Jerzy Stuczyński Przewodniczący oraz Pan Roman Zagórski Wiceprzewodniczący i Pan Jerzy Rzadkiewicz Wiceprzewodniczący, natomiast Komisję Dyscyplinarną Pan Aleksander Komassa Przewodniczący oraz Pani Aniela Kaźmierczak Wiceprzewodnicząca i Pan Andrzej Klepacz Wiceprzewodniczący.

W Zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie w charakterze Gości Specjalnych.